ปฎิทินกิจกรรม
เดือนที่แล้ว กันยายน 2023 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรม

ระเบียบการ

"โรงเรียนอนุบาลดรุณา" มุ่งมั่นพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เป็นเด็กดี มีปัญญา งามคุณธรรม”
โรงเรียนอนุบาลดรุณา รับสมัครนักเรียน ระดับเตรียมอนุบาลก่อนอายุ 3 ขวบ และระดับอนุบาล 1-3 อายุ 3-6 ขวบ

 • การรับสมัคร **** รับสมัครตลอดปีการศึกษา****
 • เปิดรับสมัคร วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น.
  วันเสาร์ เวลา 8:30 – 15:00 น.
 • เอกสารการสมัคร
  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา-มารดา
  2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
  3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
  4. รูปถ่ายนักเรียนกับผู้ปกครองและครอบครัว ขนาด 4x6 นิ้ว 1 รูป
 • การจัดชั้นเรียนระดับอนุบาล
  จัดตามระดับอายุ และตามความพร้อมของนักเรียน
  ระดับชั้นอนุบาล 1 แยกนักเรียนตามระดับอายุ
  ระดับชั้นอนุบาล 2-3 แยกนักเรียนตามความพร้อม และพัฒนาการร
 • ระยะเวลาเรียน
  1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ
  ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
  ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม


  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 15:00 น. เวลา 8:30 – 15:00 น.
  สำหรับช่วงปิดภาคเรียน จะมีการเปิดสอนเสริม ดังนี้

  ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม
  ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 (ภาคฤดูร้อน) 2 ช่วง - ช่วงต้น เดือนมีนาคม
  - ช่วงปลาย เดือนเมษายน

 • การรับ-ส่งนักเรียน
  ส่ง นักเรียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่เวลา 7:30 น. เป็นต้นไป
  รับ นักเรียนด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป

  การรับ-ส่งนักเรียน ผู้ปกครองต้องมา รับ-ส่งด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน

 • การใช้บริการรถโรงเรียนรับ-ส่งนักเรียนงเรียนรับ-ส่งนักเรียน

  โรงเรียนมีรถรับ –ส่งนักเรียน สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับ –ส่งนักเรียนได้ด้วยตนเอง โดยโรงเรียนได้จัดบริการรถตู้ปรับอากาศ มีคุณครูดูแลประจำรถไว้ให้บริการ เพื่อลดภาระให้กับท่านผู้ปกครอง (สำหรับค่าบริการรถโรงเรียนรับ – ส่งนักเรียน คิดตามระยะทางที่รับ – ส่งนักเรียน)