ปฎิทินกิจกรรม
เดือนที่แล้ว พฤษภาคม 2023 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรม

ปรัชญา และนโยบาย

ปรัชญาโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลดรุณา มุ่งพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เป็นเด็กดี มีปัญญา งามคุณธรรม”

เป็นเด็กดี คือ เป็นผู้มีจิตใจดี มีความประพฤติดี และเป็นคนดีของสังคม
มีปัญญา คือ เป็นผู้มีพัฒนาการทางด้านความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
งามคุณธรรม คือ เป็นผู้มีความเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ สุภาพ อ่อนน้อม ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม


นโยบายของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลดรุณา มุ่งมั่นพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

1. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทย
2. มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
3. มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาให้นักเรียน เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม
4. มุ่งพัฒนาโรงเรียนไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
5. มุ่งพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน