ปฎิทินกิจกรรม
เดือนที่แล้ว พฤษภาคม 2023 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรม

วิสัยทัศน์ และพัณธกิจ

"โรงเรียนอนุบาลดรุณา".... มุ่งสู่มาตราฐานสากล

ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ

โดยจัดบรรยกาศกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี ทั้งภายใน และภายนอก

อันได้แก่ ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง

  • ด้านองค์กร
1. จัดการดูแล รักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก
2. จัดการด้านระบบการบริหารงาน เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อมูลของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. จัดทำธรรมนูญโรงเรียนและแผนการพัฒนาโรงเรียนทุกๆ 4 ปี
  • ด้านผู้บริหาร
นายก้าวไกล ยงวรรณกร ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล
นางสาวหริสา ยงวรรณกร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีวิสัยทัคน์ต้องการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย เพื่อสร้างสรรค์นักเรียนที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย

จากสองวิสัยทัศน์ทำให้โรงเรียนอนุบาลดรุณามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียน การสอนอยู่สม่ำเสมอ

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

เพราะต้องการให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม

เนื่องจากผู้บริหารมีความเชื่อตามหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า

การจัดการศึกษาที่ดี สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี มีปัญญา งามคุณธรรม"

  • ด้านบุคลากร
1. จัดและส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครู ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในระบบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
3. บุคลากรทุกคนมีความรัก และ สามัคคี ทำงานเป็นทีม เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและแนวทางเดียวกัน