ปฎิทินกิจกรรม
เดือนที่แล้ว กรกฎาคม 2022 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรม

แนวทางการสอน

หลักสูตรมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยโรงเรียนอนุบาลดรุณาได้สร้างหลักสูตรของโรงเรียนเอง โดยยึดแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการ มาบูรณาการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน จนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ใช้เป็นแนวการสอนในปัจจุบัน
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ยึดการสอนเด็กในแนว Child Centered คือเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการเตรียมความพร้อม ผสานกับการสอนวิชาการ โดยประยุกต์ในเข้ากันอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังสอดแทรกดนตรี และศิลปะ ในกิจกรรมประจำวันของเด็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของเด็ก
การจัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการนี้ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play & Learn ) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้เด็กกล้าแสดงออก คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยเด็กๆมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานกับการแสวงหาความรู้ใส่ตนเอง ตลอดเวลา ( Lifelong – Learning ) จากแหล่งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการเรียนรู้ของเด็ก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างสมบูรณ์

แนวทางการสอน